Про присвоєння загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Чорниж імені Володимира Мельника

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

від  17.08.2017   № 22/10

   смт. Маневичі  

                                                                                     

Про присвоєння загальноосвітній

школі І-ІІІ ступенів с.Чорниж

імені Володимира Мельника

 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України від 24.05.2012 №4865-VІ „Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”, розглянувши звернення директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Чорниж Маневицького району Волинської області Сидорчук М.М. про присвоєння загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Чорниж Маневицького району Волинської області імені Володимира Мельника, беручи до уваги підсумки проведеного громадського обговорення із зазначеного питання, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму від 14.08.2017 № 15/1, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Взяти до відома, що згідно рішення районної ради від 24.12.2013 №29/4 „Про внесення змін і доповнень до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і селищ району”, затвердженого рішенням районної ради від 09.06.2011 №6/9, із змінами, внесеними рішенням районної ради від 16.03.2012 №13/16 "Про внесення змін до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і селищ району”, права засновника загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Чорниж Маневицького району Волинської області належать Маневицькій районній раді Волинської області.

 

2. Присвоїти загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Чорниж Маневицького району Волинської області ім’я Володимира Мельника.

 

3. Перейменувати загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с.Чорниж Маневицького району Волинської області на загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с.Чорниж Маневицького району Волинської області.


 

4. Затвердити у новій редакції Статут загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с.Чорниж Маневицького району Волинської області (додається).

 

5. Директору загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Чорниж Маневицького району Волинської області Сидорчук Марії Михайлівні забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (за функціональним спрямуванням), постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, гуманітарної політики, міжнародного співробітництва та туризму.

 

 

 

Голова ради                                                                                  А.М.Мельник

 

 

Сидорчук 96140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Маневицької

районної ради

від 17.08.2017 № 22/10

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів

імені Володимира Мельника

с.Чорниж Маневицького району Волинської області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік


 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с.Чорниж Маневицького району Волинської області (далі – навчальний заклад) знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району, має статус комунального закладу.

1.2. Юридична  адреса   навчального  закладу: 44680, Волинська  область,  Маневицький район, с.Чорниж,  вул. Шкільна, 1,  тел. 96140

1.3. Засновником   навчального закладу є Маневицька районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл і селищ району.

Галузеве управління навчальним закладом здійснює відділ освіти  Маневицької районної державної адміністрації.

1.4. Головною  метою  навчального  закладу  є  забезпечення реалізації  права  громадян  на  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти.

1.5. Головними  завданнями  навчального  закладу  є:

- забезпечення  реалізації  права  громадян  на  повну  загальну  середню  освіту;

- виховання  громадянина  України;

- виховання  шанобливого  ставлення  до родини, поваги  до  народних  традицій  і  звичаїв, державної  та рідної  мови,  національних  цінностей  українського  народу  й  інших  народів  і  націй;

- формування  та  розвиток  соціально  зрілої,  творчої  особистості  з  усвідомленою  громадянською  позицією,  почуттям  національної  самосвідомості, особистості,  підготовленої  до  професійного  самовизначення;

- виховання  в  учнів    поваги  до  Конституції  України,  державних  символів  України,  прав  і  свобод  людини  та  громадянина,   почуття  власної  гідності, відповідальності  перед  законом  за  свої  дії,  свідомого  ставлення  до  обов’язків  людини  і  громадянина;

- розвиток  особистості  учня,  його  здібностей  та обдарувань,  наукового  світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних  переконань;

-  виховання  свідомого  ставлення до  свого  здоров’я  та  здоров’я  інших  громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового  способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я  учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових  знань  про  природу, людину і суспільство.

1.6.  Навчальний заклад  у  своїй  діяльності   керується  Конституцією  України, Законами  України  “Про  освіту”, “Про  загальну  середню  освіту”,    Положенням  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  14 червня 2000 року  №964, іншими  нормативно-правовими  актами, рішеннями Маневицької районної ради, розпорядженнями голови Маневицької районної державної адміністрації та Маневицької районної ради, розпорядчими документами управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, відділу  освіти Маневицької  райдержадміністрації  та цим Статутом.

1.7. Навчальний заклад  самостійно  приймає  рішення  і  здійснює  діяльність у  межах  компетенції,  передбаченої  законодавством  України  та  власним  Статутом.

1.8. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством  і  державою  за:

-  безпечні  умови  освітньої  діяльності;

- дотримання  державних  стандартів  освіти;

- дотримання  договірних  зобов’язань  із іншими  суб’єктами  освітньої,  виробничої,  наукової  діяльності,  у  тому  числі  зобов’язань  за   міжнародними  угодами;

- дотриманням  фінансової  дисципліни.

1.9. У  навчальному закладі  визначена  українська мова  навчання  і  запроваджено профільне навчання, поглиблене  вивчення  предметів:  українська мова, англійська  мова, математика.

1.10. Навчальний заклад   має  право:

- проходити  в  установленому  порядку  державну  атестацію;

- визначати  форми,  методи  і  засоби  організації  навчально-виховного  процесу  за  погодженням  із   засновником;

- визначати  варіативну  частину  робочого  навчального  плану;

-  в установленому  порядку  розробляти  і  впроваджувати  експериментальні  та  індивідуальні  робочі  навчальні  плани;

- спільно  з  вищими  навчальними  закладами,  науково-дослідними  інститутами  та  центрами  проводити  науково-дослідну, експериментальну,  пошукову  роботу,  що  не  суперечить  законодавству  України;

- використовувати  різні  форми  морального  і  матеріального  заохочення  до  учасників  навчально-виховного  процесу;

- розпоряджатися  рухомим  і   нерухомим  майном згідно  із  законодавством  України, рішеннями районної  ради,   власним  Статутом;

- отримувати  кошти  і  матеріальні  цінності  від  органів  виконавчої  влади,  юридичних  та  фізичних  осіб.

1.11. У  навчальному закладі створена творча група  та  функціонують методичні  об’єднання:  української  мови  і  літератури,  зарубіжної  літератури  та  російської  мови,  історії  і  права,  математики,  фізики,  природознавства,  початкових  класів,  фізичної  культури ,  класних  керівників,  іноземної  мови.

1.12. Медичне  обслуговування  учнів   та  відповідні  умови  для  його  організації  забезпечуються  чинним законодавством України    і  здійснюються   центральною  районною  лікарнею.

1.13. Взаємовідносини  навчального  закладу  з  юридичними  і фізичними  особами  визначаються  угодами,  що  укладені  між  ними.

1.14. Навчальний заклад є неприбутковою організацією.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

2.1. Навчальний заклад планує  свою роботу самостійно відповідно до  перспективного  річного  плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи  навчального  закладу,  визначаються  перспективи  його  розвитку.

План  роботи  затверджується  радою  навчального  закладу. 

2.2. Основним  документом,  що регулює  навчально-виховний  процес,  є  робочий   навчальний  план,  що   складається  на  основі  типових навчальних  планів,  розроблених  та  затверджених Міністерством  освіти і  науки  України,  із  конкретизацією варіативної частини  і  визначенням профілю навчання.

Робочий  навчальний  план  навчального закладу погоджується радою  навчального закладу і затверджується  відділом освіти Маневицької райдержадміністрації.

У вигляді  додатків  до  робочого  навчального  плану  додаються  розклад  уроків (щоденний,  тижневий)  та  режим  роботи  (щоденний, річний).

2.3. Відповідно  до  робочого  навчального  плану  педагогічні  працівники  навчального закладу самостійно  добирають  програми,  підручники, навчальні  посібники,  що  мають  гриф  Міністерства  освіти  і  науки  України,  а  також  науково-методичну  літературу,  дидактичні   матеріали, форми,  методи, засоби  навчальної  роботи, що мають  забезпечувати   виконання  статутних  завдань  та  здобуття  освіти на  рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює  навчально-виховний  процес  за денною  формою навчання.

2.5. Зарахування учнів  до навчального закладу  здійснюється  за  наказом  директора  на  підставі   особистої  заяви  (для  неповнолітніх – заяви  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють),  а  також  свідоцтва  про  народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа  про  наявний  рівень  освіти (крім  дітей,  які   вступають  до  першого  класу).

У разі потреби учень може перейти  протягом  будь-якого  року  навчання  до  іншого  навчального  закладу.  Переведення  учнів  до  іншого  навчального  закладу  здійснюється  за наявності  особової  справи  учня  за зразком  встановленим  Міністерством  освіти  і  науки України.

2.6. Зарахування  до  груп  продовженого  дня  і  відрахування  дітей  із  них   здійснюється  наказом  директора  навчального закладу  на  підставі  заяви  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють).

Визначається такий режим роботи групи продовженого дня з                         11.30 год.  до  17.30 год.

2.7. Структура  навчального  року,  а  також  тижневе  навантаження  учнів  встановлюються  навчальним закладом у  межах  часу,  що  передбачений  робочим  навчальним  планом.

Навчальні заняття  розпочинаються  1  вересня  у  День  знань  і  закінчуються Святом останнього дзвінка, терміни якого щорічно регламентуються листом Міністерства освіти науки України, але  не пізніше 1 липня.

Навчальний  рік  поділяється  на  семестри:  перший (1.09. – 25.12.,  другий  (11.01. – до 31.05.).

2.8. Відволікання учнів  від  навчальних  занять  на  інші  види  діяльності  забороняються  (крім  випадків, передбачених  законодавством  України).

2.9. За  погодженням із  відповідальними  структурами,  підрозділами  районної  державної  адміністрації  з  урахуванням  місцевих  умов,  специфіки  та профілю  навчального  закладу запроваджується  графік  канікул.  Тривалість  канікул  протягом  навчального  року  не повинна  становити  менш  ніж  30  календарних  днів. Для учнів  1-х класів  передбачаються додаткові канікули – третій тиждень лютого.

2.10. Тривалість  уроків у навчальному  закладі  становить: у 1-11 класах – 40 хвилин. Зміна тривалості  уроків  допускається за  погодженням  із   відповідними органами  управління  освіти  та  територіальними  установами  державної  санітарно-епідеміологічної  служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність  навчальних  занять  визначається  розкладом  уроків,  що  складається  на  кожен  семестр  відповідно  до  санітарно-гігієнічних та педагогічних  вимог, погоджується радою  навчального  закладу  і  затверджується  директором.

Тижневий режим  роботи навчального закладу затверджується у  розкладі  навчальних  занять.

Крім  різних форм обов’язкових  навчальних занять, у навчальному закладі проводяться  індивідуальні, групові,  факультативні  та  інші  позакласні  заняття  та  заходи,  що  передбачені  окремим  розкладом  і  спрямовані  на  задоволення  освітніх  інтересів  учнів  і  на  розвиток  їх  творчих  здібностей,  нахилів  й  обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг  і  характер  домашніх  завдань  із  кожного  предмета  визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних  і  санітарно-гігієнічних  вимог  з  урахуванням  індивідуальних  особливостей  учнів.

2.13. У навчальному закладі  визначення рівня досягнень учнів у   навчанні  здійснюється   відповідно  до  діючої  системи  оцінювання  досягнень    учнів,  ведеться  тематичний  облік  знань.

У  першому  класі  дається  словесна  характеристика  знань  учнів  у   навчанні.

У документі  про  освіту (табелі  успішності,  свідоцтві, атестаті) відображаються  досягнення  учнів  у  навчанні за  семестри,  навчальний  рік  та  державну  підсумкову  атестацію.

2.14. Результати   семестрового,  річного,  підсумкового  оцінювання  доводяться  до  відома   учнів   класним  керівником .

2.15. Порядок  переведення  і  випуск  учнів   із навчального закладу  визначається  Інструкцією  про  переведення  та  випуск  учнів  системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН України від 14.04.2008 року №319.

2.16. При  переведені  учнів  з  початкової  до  основної  школи  передусім  беруться  до  уваги  досягнення  у  навчанні  не  нижче середнього  рівня  з  української  мови, читання, математики.

2.17. Контроль  за  відповідністю освітнього  рівня  учнів,  які  закінчили  певний  ступінь  навчання, вимогам  Державного  стандарту загальної   середньої  освіти  здійснюється  шляхом    державної  підсумкової  атестації.  Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається  Положенням  про  державну  підсумкову   атестацію  учнів (вихованців)   у системі  загальної  середньої  освіти,  затвердженим  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  30.12.2014 р. №1547.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу,   видається  відповідний   документ  про  освіту:

-  по  закінченні  початкової  школи – табель  успішності,

-  по  закінченні  основної  школи – свідоцтво  про  базову  загальну  середню  освіту;

-  по  закінченні  навчального  закладу – атестат  про  повну  загальну середню  освіту.

2.19. За  успіхи  у  навчанні  для  учнів  встановлюються  такі  форми  морального заохочення: нагородження  грамотами, похвальними  листами,  подяками.

3. УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками  навчально-виховного  процесу  в  навчальному закладі    є:

-  учні;

-  керівники;

-  педагогічні  працівники;

-  психологи, бібліотекарі;

-  інші  спеціалісти;

-  батьки  або  особи,  які  їх  замінюють.

3.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників  визначаються  чинним  законодавством  та цим  Статутом.

3.3. Учні  мають  право:

-  на  вибір  форми  навчання,  факультативів,  спецкурсів, позашкільних  та  позакласних  занять;

- на  користування  навчально-виробничою,  науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відповідною  та  лікувально-оздоровчою  базою  навчального  закладу;

- на  доступ  до  інформації  з усіх  галузей  знань; 

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності,  конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах  тощо;

-  брати  участь  у  роботі  органів  громадського  самоврядування начального закладу;

- брати  участь  в обговоренні  і  вносити  власні  пропозиції  щодо  організації  навчально-виховного  процесу,  дозвілля  учнів;

- брати  участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих   студіях, клубах, гуртках, групах  за  інтересами  тощо;

-  на  захист  від  будь-яких  форм  експлуатації, психічного  і  фізичного  насилля,  що  порушують  права  або  принижують  їх  честь,  гідність;

-   на  безпечні  і   нешкідливі  умови  навчання,  виховання  та  праці.

3.4. Учні  зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками,  підвищувати  загальнокультурний  рівень;

-    дотримуватися  вимог  Статуту, правил  внутрішнього  розпорядку;

-  бережливо ставитись до державного, громадського  й  особистого  майна;

-    дотримуватися  законодавства,  моральних, етичних  норм;

-  брати  посильну  участь  у  різних  видах  трудової  діяльності, що не  заборонені  чинним  законодавством;

-   дотримуватися  правил  особистої  гігієни.

3.5. Педагогічними   працівниками   навчального закладу  можуть  бути  особи  з  високими  моральними   якостями,  які  мають  відповідну  педагогічну  освіту,   належний  рівень  професійної  підготовки, здійснюють  педагогічну  діяльність,  забезпечують  результативність  та  якість  своєї  роботи,   фізичний  та психічний  стан  здоров’я  яких  дозволяє  виконувати  професійні  обов’язки.

3.6. Керівник навчального закладу несе відповідальність за дотриманням працівниками навчального закладу трудового законодавства. Здійснює прийом, перевід та  звільнення технічного персоналу. Подає пропозиції у відділ освіти райдержадміністрації щодо призначення своїх заступників.

3.7. Педагогічні  працівники  навчального закладу мають  право  на:

- захист  професійної  честі, гідності;

- самостійний  вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не  шкідливих  для  здоров’я  учнів; 

- участь  в  обговоренні  та  вирішенні  питань  організації  навчально-виховного  процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної,  пошукової  роботи;

-   виявлення  педагогічної  ініціативи;

-  позачергову  атестацію  з  метою  отримання  відповідної  категорії, педагогічного  звання;

-  участь  у  роботі  органів  громадського  самоврядування  навчального закладу; 

- підвищення  кваліфікації, перепідготовку;

- отримання  пенсії,  у  тому  числі  і  за  вислугу  років  в  порядку,  визначеному  законодавством  України;

-  на  матеріальне,  житлово-побутове  та  соціальне  забезпечення  відповідно до  чинного законодавства.

Відволікання  педагогічних  працівників  від  виконання  професійних  обов’язків не  допускається, за  винятком  випадків,  передбачених  законодавством України.

3.8. Педагогічні  працівники  зобов’язані:

-  забезпечувати  належний  рівень  викладання  навчальних  дисциплін  відповідно  до  навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог;

-  сприяти  розвитку  інтересів,  нахилів  та  здібностей  дітей,  а  також  збереженню  їх  здоров’я,  здійснювати  пропаганду  здорового  способу  життя;

-  сприяти  зростанню  іміджу  навчального закладу;

- настановами особистим  прикладом  утверджувати повагу  до  державної  символіки,  принципів  загальнолюдської  моралі;

-  виховувати  в  учнів  високі людські якості,  до народних  традицій  та  звичаїв,  духовних  та  культурних  надбань  народу  України;

- готувати дітей до самостійного життя,  що передбачає  взаєморозуміння, мир,  злагоду між  усіма  народами, етнічними, релігійними  групами;

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати  гідність школярів;

- захищати  учнів  від  будь-яких  форм  фізичного  або  психічного   насильства, запобігати шкідливим звичкам: вживанню  ними  алкоголю, наркотиків,  тютюну, тощо;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну  майстерність, загальну і  політичну  культуру;  виконувати  Статут  навчального  закладу, правила  внутрішнього  розпорядку,  умови  контракту  чи  трудового  договору;

-  виконувати  накази  і розпорядження  директора навчального закладу,  органів управління освіти;

-  брати  участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, яка  здійснюється,  як  правило, один  раз  на  п’ять  років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних  працівників  України,  затвердженого Міністерством  освіти  і  науки України.

3.10. Педагогічні  працівники, які  систематично  порушують Статут,  правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують  посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються  з  роботи  відповідно до чинного  законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освіти, керівника навчального закладу  й  органів громадського самоврядування  з  питань  навчання,  виховання  дітей;

- брати  участь у заходах, спрямованих  на  поліпшення  організації  навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  навчального закладу;

- захищати інтереси своїх дітей в  органах  громадського  самоврядування  навчального  закладу  та  відповідних  державних,  судових  органах.

3.12. Батьки  та  особи,  які  їх  замінюють,  несуть  відповідальність  за  здобуття  дітьми  повної  загальної  середньої  освіти  й  зобов’язані:

- забезпечувати  умови  для  здобуття дитиною повної загальної  середньої  освіти  за  будь-якою  формою  навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан  дітей,  створювати  належні  умови  для  розвитку  їхніх  природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність,  почуття  доброти,  милосердя, шанобливе  ставлення  до  Вітчизни,  сім’ї,  державної  та  рідної  мов,  повагу  до  національної  історії,  культури,  цінностей  інших  народів;

-   виховувати  у  дітей  повагу  до  законів,  прав,  основних свобод  людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

-  обирати і  бути  обраними  до  органів  громадського  самоврядування  в  навчальному  закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками,  секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому  забезпеченню навчального  закладу;

-  проводити  консультації для  педагогічних працівників;

-  брати  участь  в  організації  навчально-виховного процесу.

3.14. Представники  громадськості  зобов’язані:

- дотримуватися  Статуту  навчального  закладу,  виконувати  накази  та  розпорядження  керівника  навчального закладу, рішення органів  громадського  самоврядування, захищати учнів від будь-яких форм фізичного  та    психічного  насильства, пропагувати  здоровий  спосіб  життя,  шкідливість  вживання  алкоголю,  наркотиків,  тютюну  тощо.

 

4. УПРАВЛІННЯ    НАВЧАЛЬНИМ  ЗАКЛАДОМ

 

4.1. Керівництво  навчальним закладом  здійснюється його директором.

4.2. Вищим  органом  громадського  управління навчального закладу є  загальношкільна конференція учасників навчально-виховного процесу.

Збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не  менш ніж половина  делегатів кожної з трьох категорій: вчителі, батьки, учні.  Рішення  приймається    більшістю  голосів  присутніх  делегатів.

Право  скликати збори мають голова ради навчального закладу,  учасники  зборів,  якщо  за  це  висловилося  не  менше  третини  їх  загальної  кількості,  директор  навчального закладу,  засновник.

Загальні  збори:

-  обирають раду навчального  закладу,  її  голову,  встановлюють  термін  їхніх  повноважень;

-   заслуховують  звіт  директора  і  голови  ради  навчального  закладу;

- розглядають питання щодо навчально-виховної, методичної і  фінансово-господарської  діяльності  навчального   закладу;

-  затверджують  основні  напрями  вдосконалення  навчально-виховного  процесу,  розглядають  інші  найважливіші  напрями  діяльності  навчального  закладу;

-   приймають  рішення  про  стимулювання  праці  керівників  та  інших  педагогічних  працівників.

4.3. У  період  між  загальними  зборами   діє рада навчального  закладу.

4.3.1. Метою  діяльності  ради  є:

- сприяння  демократизації  і  гуманізації  навчально-виховного  процесу;

-  об’єднання  зусиль   педагогічного  та  учнівського  колективів,  батьків,  громадськості  щодо  розвитку   навчального закладу  та  удосконалення  навчально-виховного  процесу;

- формування позитивного іміджу  та  демократичного  стилю  управління школою;

-  розширення  колегіальних  форм  управління   навчальним закладом;

- підвищення  ролі  громадськості  у  вирішенні  питань,  пов’язаних  з  організацією  навчально-виховного  процесу.

4.3.2. Основними  завданнями  ради  є:

-  підвищення  ефективності  навчально-виховного  процесу  у    взаємодії з  сім’єю,  громадськістю,  державними  та  приватними   інституціями;

-  визначення  стратегічних  завдань,  пріоритетних  напрямів  розвитку  школи  та  сприяння  організаційно-педагогічному  забезпеченню  навчально-виховного  процесу;

-  формування  навичок  здорового  способу  життя;

-  створення  належного  педагогічного  клімату  в школі;

-   сприяння  духовному,  фізичному  розвитку  учнів   та  набуття  ними  соціального  досвіду;

-  підтримка  громадських  ініціатив  щодо  вдосконалення  навчання  та  виховання  учнів,  творчих  пошуків  і  дослідно-експериментальної  роботи  педагогів;

-  сприяння  організації  дозвілля  та  оздоровлення  учнів;

-  підтримка  громадських  ініціатив  щодо  створення  належних  умов               і  вдосконалення  процесу  навчання  та  виховання  учнів;

-  ініціювання  дій,  що  сприяли  б  неухильному  виконанню  положень  чинного  законодавства  щодо  обов’язковості  загальної   середньої  освіти;

-  стимулювання  морального  та  матеріального  заохочення  учнів,  сприяння  пошуку,  підтримки  обдарованих  дітей;

-  зміцнення партнерських  зв’язків  між  родинами  учнів    та  загальноосвітнім  навчальним  закладом  із  метою  забезпечення  єдності  навчально-виховного  процесу;

4.3.3. До ради  обираються пропорційно  представники  від  педагогічного  колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків, і громадськості.  Представництво  в раді  й  загальна  її  чисельність  визначаються  загальними  зборами   навчального закладу.

Рішення   про  дострокове  припинення  роботи  члена  ради з   будь-яких  причин  приймається  виключно  загальними  зборами.

На чергових зборах  склад  ради  оновлюється  не  менше  ніж  на  третину.

4.3.4. Рада  навчального  закладу  діє  на  засадах:

-  пріоритету  прав  людини,  гармонійного  поєднання  інтересів  особи,  суспільства,  держави;

- дотримання  вимог  законодавства  України;

- колегіальності  ухвалення  рішень;

- добровільності  і  рівноправності  членства;

- гласності.

Рада   працює  за  планом,  що  затверджується  загальними  зборами.

Кількість  засідань  визначається  їх  доцільністю,  але  має  бути  не  менше ніж   чотири  рази  на  навчальний  рік.

Засідання  ради  може  скликатися  її  головою  або  з  ініціативи  директора  школи,  власника,  а  також  членами  ради.

Рішення  ради  приймається більшістю  голосів за  наявності  на  засіданні  не  менше  двох  третин  її  членів.

У  разі  рівної  кількості  голосів  вирішальним  є  голос  голови  ради.

Рішення  ради,  що  не  суперечать  чинному  законодавству  та  Статуту навчального закладу, доводяться в семиденний термін до відома  педагогічному  колективу,  учнів,  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють,  та  громадськості.

У  разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється  узгоджувальна  комісія,  яка  розглядає  спірне  питання.

До складу комісії входять представники органів громадського  самоврядування,  адміністрації,  профспілкового  комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду начального закладу голова, який обирається  із  складу  ради.

Голова  ради  може  бути  членом  педагогічної  ради.

Головою  ради  не  можуть  бути  директор  та  його  заступники.

Для  вирішення  поточних  питань  рада  може  створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з  окремих  напрямів  роботи.  Склад  комісій  і  зміст  їх   роботи   визначаються  радою.

Члени  ради  мають  право  вносити  на  розгляд  усі  питання,  що  стосуються  діяльності  навчального закладу,  пов’язаної  з  організацією  навчально-виховного  процесу,  проведенням  оздоровчих  та  культурно-масових  заходів.

4.3.6. Рада  навчального закладу:

-  організовує  виконання  рішень загальних  зборів;

-  вносить пропозиції  щодо  зміни  типу,  статусу,  профільності  навчання,  вивчення  іноземних  мов  та  мов  національних  меншин;

-  спільно з  адміністрацією  розглядає  і  затверджує  план  роботи  начального закладу  та  здійснює  контроль  за його  виконанням;

-  разом  з  адміністрацією  здійснює  контроль  за  виконанням  Статуту  навчального  закладу;

-  затверджує  режим  роботи  навчального закладу;

-  сприяє  формуванню  мережі  класів,  обгрунтовуючи  її  доцільність  в   органах  виконавчої  влади  та  місцевого  сомоврядування;

-  приймає  рішення  спільно  з  педагогічною  радою  про  представлення  до  нагородження  випускників    золотою  медаллю “За  високі  досягнення  у  навчанні”  або  срібною  медаллю  “За  досягнення  у  навчанні”  та  нагородження  учнів  похвальними  листами  “За  високі  досягнення  у  навчанні”  та  похвальними  грамотами  “За  особливі  досягнення  у  вивченні  окремих  предметів”;

-  разом  із педагогічною  радою   визначає  доцільність  вибору  навчальних  предметів  варіативної  частини  робочих  навчальних  планів,  враховуючи  можливості, потреби  учнів,  а  також  тенденції  розвитку  регіону,  суспільства  і  держави;

-  погоджує  робочий  навчальний  план  на  кожний  навчальний  рік;

- заслуховує  звіт  голови  ради,  інформацію  директора  та  його  заступників  з  питань  навчально-виховної та  фінансово-господарської  діяльності;

-  бере  участь  у  засіданнях  атестаційної  комісії   з  метою  обговорення  питань  про  присвоєння  кваліфікаційних  категорій  учителям;

- виносить  на  розгляд  педагогічної  ради  пропозиції  щодо  поліпшення  організації  позакласної  та  позашкільної  роботи  з  учнями;

-  виступає  ініціатором  проведення  добродійних  акцій;

- вносить  на  розгляд  педагогічної  ради  та  відповідного  органу  управління  освіти  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального  заохочення  учасників навчально-виховного  процесу;

-  ініціює  розгляд  кадрових  питань  та  бере   участь у  їх  вирішенні;

-  сприяє  створенню  та  діяльності  центрів  дозвілля,  а також  залучає  громадськість,  батьків  (осіб,  які   їх   замінюють)  до  участі  в  керівництві  гуртками,  іншими  видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих  та  культурно-масових  заходів  з  учнями;

- розподіляє і контролює  кошти  фонду  загального  обов’язкового  навчання,  приймає  рішення  про  надання  матеріальної  допомоги  учням;

-  розглядає  питання  родинного  виховання;

-  бере  участь  за  згодою  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють,  в  обстеженні житлово-побутових  умов  учнів, які  перебувають в  несприятливих  соціально-економічних  умовах;

-  сприяє  педагогічній  освіті  батьків;

- сприяє  поповненню  бібліотечного  фонду  та    передплаті  періодичних  видань;

-  розглядає  питання  здобуття  обов’язкової  загальної  середньої  освіти  учнями;

-  організовує громадський  контроль  за  харчуванням  і  медичним  обслуговуванням учнів;

-  розглядає  звернення  учасників  навчально-виховного  процесу  з  питань  роботи  школи;

-  вносить  пропозиції  щодо  морального  і   матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного  процесу;

-  може  створювати  постійні або тимчасові  комісії  з  окремих  напрямів  роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються  радою.

4.4. Директор  навчального закладу:

- несе відповідальність за дотриманням трудового законодавства.                         

- призначає, звільняє та переводить з посади технічних працівників школи відповідно до трудового законодавства;

- веде облік руху трудових книжок;

- обліку трудового часу;

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує  раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для  підвищення  фахового  та  кваліфікаційного  рівня  працівників;

-    організовує  навчально-виховний  процес;

-  забезпечує  контроль  за  виконанням  навчальних  планів  і  програм,  рівнем  досягнень  учнів  у  навчанні;

- відповідає  за  якість  й  ефективність  роботи  педагогічного  колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та  позашкільній    роботі, проведення  виховної  роботи;

-  забезпечує дотримання вимог охорони дитинства,  санітарно-гігієнічних  та  протипожежних  норм,  техніки  безпеки;

-  підтримує  ініціативи  щодо  вдосконалення  системи  навчання  та  виховання, заохочення  творчих  пошуків,  дослідно-експериментальної  роботи  педагогів;

-  забезпечує  права  учнів  на  захист  їх  від  будь-яких  форм фізичного  або  психічного  насильства;

-  призначає  класних  керівників,  завідуючих   навчальними  кабінетами,  майстернями,  навчально-дослідними  ділянками;

- контролює  організацію  харчування  і  медичного  обслуговування  учнів;

- здійснює  контроль  за  проходженням  працівниками  у  встановлені  терміни  обов’язкових   медичних  оглядів  і  несе  за це  відповідальність;

- розпоряджається  в  установленому  порядку  шкільним  майном  і  коштами;

-  видає  у   межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження  і  контролює  їх  виконання;

-  за  погодженням  із  профспілковим  комітетом  затверджує  правила  внутрішнього  розпорядку,  посадові  обов’язки  працівників;

-  створює  умови  для  творчого  зростання  педагогічних  працівників,  пошуку  та  застосування  ними  ефективних  форм  навчання  та  виховання;

- несе  відповідальність  за  свою  діяльність  перед  учнями, батьками, педагогічними працівниками  та загальними зборами,  засновником,  місцевими  органами  державної  виконавчої  влади  тощо.

4.5. Обсяг  педагогічного  навантаження  вчителів  визначається  на  підставі  законодавства  директором  школи   і  затверджується  відділом  освіти  райдержадміністрації.

Обсяг  педагогічного  навантаження  може  бути  менше  тарифної  ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника.

Перерозподіл педнавантаження протягом навчального року  допускається  лише  у  разі  зміни  кількості  годин  з окремих  предметів,  що  передбачається  робочим  навчальним  планом,  або  письмовою згодою педагогічного  працівника  з  дотриманням   законодавства.

4.6. У  навчальному закладі  створюється  постійно  діючий   дорадчий  колегіальний  орган – педагогічна  рада.

Головою  педагогічної  ради  є  директор.

4.7. Педагогічна  рада  розглядає  питання:

удосконалення    методичного  забезпечення  навчально-виховного  процесу,  планування  та  режиму  роботи  навчального закладу;

-  переведення  учнів  до  наступних  класів  і  їх  випуску,  видачі  документів  про  відповідний  рівень  освіти,  нагородження  за  досягнення  у  навчанні;

-  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку  їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний  процес  досягнень  науки  і  передового  педагогічного  досвіду;

-  морального  та  матеріального  заохочення  учнів   та працівників  навчального закладу.

4.8. Робота  педагогічної  ради  планується  в  довільній  формі  відповідно  до  потреб  навчального закладу.  Кількість  засідань  педагогічної  ради  визначається  їх  доцільністю,  але  не  може  бути  меншою ніж    чотири  рази  на   рік.

Члени  педагогічної  ради  мають  право  виносити    на  її  розгляд  актуальні  питання  навчально-виховного  процесу.

4.9.  На  підставі  Положення   про  учнівські громадські організації  в навчальному закладі створюється учнівська громадська організація – Шкільне братство та Барвінкова країна.

4.10. Вищим керівним органом Шкільного братства є Рада Шкільного братства.

4.11. Всі  масові  заходи,  які  проводяться  у  навчальному закладі (збори,    ранки, зустрічі, робота гуртків, вечори  відпочинку  і т.д.) мають  закінчуватися:  для  учнів  школи І ступеня  не  пізніше  19 год., для  учнів  школи ІІ ступеня – не  пізніше  20 год., для  учнів  школи  ІІІ ступеня – не  пізніше  21 год.

 

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА  БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна  база  навчального закладу  включає  будівлі,  споруди,  землю, комунікації,  обладнання,  транспортні  засоби,  службове  житло,  інші  матеріальні  цінності,  вартість  яких  відображено  у  балансі  навчального  закладу.

5.2. Майно  навчального закладу  передане їм на праві оперативного управління.

5.3. Вилучення  основних  фондів,  оборотних  коштів  та  іншого  майна  навчального  закладу  проводиться  лише  у  випадках,  передбачених  чинним  законодавством.  Збитки,  завдані    внаслідок  порушення  його  майнових прав  іншими  юридичними  та  фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до   чинного  законодавства.

5.4. Для  забезпечення  навчально-виховного  процесу  база  навчального закладу складається  із  навчальних  кабінетів,  майстерень (слюсарної,  токарної,  обслуговуючої  праці  тощо),  а  також  спортивного, актового     залів,  бібліотеки, архіву, медичного, лінгафонного  і  комп’ютерного  кабінетів,  їдальні, приміщення для інженерно-технічного персоналу та кімнати  психологічного  розвантаження  тощо.

    

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу  здійснюється  на  основі  відповідно до чинного законодавства  та цього Статуту.

6.2. Джерелами  формування  навчального закладу є:

-  кошти  засновника;

- кошти бюджету  у  розмірі,  передбаченому  нормативами  фінансування  загальної  середньої  освіти  для  забезпечення  предметів  в  обсязі  Державних  стандартів  освіти;

- благодійні  внески  юридичних  і  фізичних  осіб;

- інші доходи, не заборонені чинним законодавством.

6.3. У  навчальному закладі створюється  фонд  загального  обов’язкового  навчання,  який  формується  з  урахуванням  матеріально-побутових  потреб  учнів  за  рахунок  коштів   засновників  та  бюджету  в  розмірі  не  менше  трьох  відсотків  витрат  на  його  поточне  утримання,  а  також  за  рахунок  коштів,  залучених  з  інших  джерел.

Облік і використання  коштів  фонду  загального  обов’язкового  навчання  здійснюється згідно  з  наказом  директора,  що  видається на  підставі  рішення  ради  навчального  закладу, відповідно  до  порядку,  передбаченого  чинним  законодавством.

Контроль  за  правильним  використанням  коштів  фонду  загального  обов’язкового  навчання  здійснюють  органи  виконавчої  влади  або  органи  місцевого    самоврядування,  органи  управління  освіти.

6.4. Навчальний заклад  має  право  на  придбання  та  оренду  необхідного  обладнання  та  інші  матеріальні  ресурси,  користування  послугами  будь-якого  підприємства,  установи,  організації  або  фізичної  особи,  фінансувати  за  рахунок  власних  надходжень  від заходів,  що  сприяють  поліпшенню  соціально-побутових  умов  колективу.

6.5. Порядок  діловодства  і  бухгалтерського  обліку  в  навчальному закладі  визначається  законодавством  та  нормативно-правовими  актами  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,  яким  підпорядковані  навчальні  заклади.  За  рішенням  засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність  про  діяльність  навчального закладу ведеться відповідно  до  законодавства.

6.7. Навчальному закладу забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати  їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

Навчальний заклад використовує доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом та Законом України "Про загальну середню освіту".

 

7. МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Навчальний  заклад  за  наявності  належної  матеріально-технічної  та  соціально-культурної бази,  власних  надходжень  має  право  проводити  міжнародний  учнівський  та  педагогічний  обмін  у  рамках  освітніх  програм,  проектів, встановлювати відповідно  до  законодавства  прямі  зв’язки  з  міжнародними  організаціями  та  освітніми  асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад  має право  відповідно  до  чинного  законодавства  укладати угоди  про  співробітництво  з  навчальними  закладами, науковими установами,  підприємствами, організаціями, громадськими  об’єднаннями  інших  країн.

 

8. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

8.1.Державний контроль за діяльністю навчального закладу  здійснюється  з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної політики у  сфері загальної  середньої  освіти.

8.2. Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і  науки  України, Державна  інспекція  навчальних  закладів,  засновник  та відділ освіти Маневицької райдержадміністрації.

8.3. Основною  формою  державного  контролю  за  діяльністю  навчального   закладу  є  атестація,  що  проводиться  не  менше ніж один раз  на  десять  років  у  порядку,  встановленому  Міністерством  освіти  і науки  України.

8.4. У  період  між  атестацією  проводяться  перевірки  (інспектування)  навчального  закладу  з  питань,  пов’язаних  із  його  навчально-виховною  діяльністю.  Зміст,  види і періодичність  цих  перевірок  визначаються  залежно  від  стану  навчально-виховної  роботи,  але  не  частіше 1-2 разів  на  рік.  Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю,  проводяться  його  засновником (власником)  відповідно  до  законодавства.

 

9. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу та його філій приймає засновник.

Реорганізація або ліквідація опорного закладу та його філій відбувається  з підстав та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

9.3. Діяльність опорного закладу може бути припинена:

за рішенням Засновника;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

9.4. При реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) його права переходять до правонаступника.

9.5. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням засновника.

9.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, які причинені нею опорному закладу, а також третім особам, відповідно з діючим законодавством.

9.7. Ліквідація вважається завершеною, а опорного закладу таким, що припинив свою діяльність, з моменту виключення його з державного реєстру.

9.8. При ліквідації опорного закладу працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.9. У разі припинення діяльності закладу  (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або  кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

10.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту можуть надходити від засновника, навчального закладу.

10.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом прийняття рішення засновником.

10.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

Голова районної ради                                                                      А.М.Мельник