Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Маневицькому районі на 2017-2021 роки

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

                  

від  09.12.2016 14/7  

    смт. Маневичі

 

Про Програму розвитку місцевого

самоврядування в Маневицькому

районі на 2017-2021 роки

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району від 28.11.2016 № 16/8, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування в Маневицькому районі на 2017-2021 роки (надалі – Програма), що додається.

 

2. Зняти з контролю рішення районної ради від 27.10.2011 №10/5 "Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Маневицькому районі на 2012-2016 роки".

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради І.І. Терещенка і постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 

 

Голова ради                                                                              А.М. Мельник

 

 

Марчук 21066

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 09.12.2016  № 14/7

 

П Р О Г Р А М А

розвитку місцевого самоврядування в Маневицькому

районі на 2017-2021 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Маневицька районна рада

2.

Розробник програми

Маневицька районна рада

3.

Відповідальний виконавець програми

Районна рада, селищні, сільські ради

4.

Учасники програми

Районна рада, райдержадміністрація, селищні, сільські ради

5.

Термін реалізації програми

2017-2021 роки

6.

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

1063,4 тис. грн.

 

В тому числі:

 

7.1.

коштів районного бюджету

1063,4 тис. грн.

7.2.

коштів інших джерел

-

 

2. Загальні положення

 

Місцеве самоврядування – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальних громад самостійно або під відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України.

На основі поєднання регіональних і загальнодержавних історичних традицій місцеве самоврядування є найбільш наближеним рівнем влади до громадян, що базується на їх активності, особистісній ініціативі та відіграє провідну роль у розбудові населених пунктів.  

У Маневицькому районі діють районна, 2 селищних, 30 сільських рад (прийнято рішення про створення об’єднаної Прилісненської сільської ради, до якої мають увійти 6 сільських рад), які, керуючись положеннями Закону України „Про місцеве самовря­ду­вання в Україні”, представляють відповідні територіальні громади, здійснюють від їх імені та в їх інтересах визначені функції і повноваження.  Вони  чітко окреслені Конституцією України, базовим Законом та іншими законодавчими актами.

Реалізація органами місцевого самоврядування наданих повнова­жень постійно  потребує системного вдосконалення організаційних, матеріально-фінансових, правових, інформаційних засад їх діяльності.

Тому Програма розвитку місцевого самоврядування в Маневицькому районі на 2017-2021 роки (далі – Програма)  розроблена відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.1997, з урахуванням Указу Президента України від 30.08.2001 № 749/2001 "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" і спрямована на дальшу  розбудову самоврядування в  районі, як важливої складової становлення громадянського суспільства.

 

3. Мета та основні завдання

 

Мета Програми: розбудова місцевого самоврядування в районі, зміцнення його матеріально-фінансової основи, розвиток ініціативи населення  в напрямку вирішення важливих питань місцевого значення, налагодження ефективних механізмів партнерства та вдосконалення системи взаємодії між органами представницької та виконавчої влади, депутатами місцевих рад, службовцями органів місцевого самоврядування різних рівнів.

Основні завдання Програми: сприяння формуванню еконо­мічно достатніх територіальних громад, підвищення професійного рівня посадо­вих осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення належної підготовки кадрів,   узагальнення кращих форм і методів роботи сільських та селищних рад, органів самоорганізації населення, вивчення і впровадження досвіду органів місцевого самоврядування Волині, інших регіонів України та зарубіжних країн,  набуття нових знань і навичок у сфері депутатської діяльності, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення, депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого самоврядування щодо сутності, змісту та основних напрямків розвитку самоврядування в Україні.

 

4. Фінансове забезпечення

 

Джерелами фінансування Програми є кошти районного, селищних, сільських  бюджетів, кошторисні призначення районної ради та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 

5. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання визначених завдань і заходів Програми сприятиме подальшому розвитку місцевого самовря­дування в районі як особливо важливого фактору становлення громадян­ського суспільства, поліпшення умов для самостійного вирішення територіаль­ними громадами питань місцевого значення.

ДолученняРозмір
zahodi_nova_redakciya.doc82.5 КБ