Положення про Трудовий архів Маневицького району

                                                                        З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                                      рішенням районної ради

                                                                      від 23.12.2005 №24/21

 

         Положення

про Трудовий архів Маневицького району

Місцева архівна установа (далі – Трудовий архів) створюється в Маневицькому районі для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статей 22, 29 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

1.Трудовий архів створюється за рішенням Маневицької районної ради і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів, та коштів з інших надходжень не заборонених законом.

2.Організаційно-правовий статус Трудового архіву визначається Маневицькою районною радою, залежно від покладених на архів завдань і обсягів роботи.

3.У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, кабінету Міністрів України, рішеннями Маневицької районної ради, розпорядженнями голови районної ради, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

З питань організації й методики ведення архівної справи Трудовий архів керується наказами і методичними рекомендаціями Державного комітету архівів України, державного архіву Волинської області, Маневицької районної ради.

4.Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який затверджує голова Маневицької районної ради та звітує перед зазначеною посадовою особою про проведену роботу. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається архівному відділу районної державної адміністрації.

5.Службові обов”язки працівників Трудового архіву визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються головою Маневицької районної ради.

6. Основними завданнями Трудового архіву є:

         - виявлення та внесення до джерел комплектування документів, за погодженням з архівним відділом районної державної адміністрації та Маневицькою районною радою, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на відповідній території;

         - зберігання відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Маневицького району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на цій території;

         - приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування – архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

         - науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;

         - облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

         - організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

         - проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного відділу районної державної адміністрації описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування – та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

         - участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій – джерел комплектування.

7.Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право:

- одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатурою справ з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому порядку, вартості їх опрацювання та наступного зберігання у Трудовому архіві на договірних засадах;

- одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування - або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) відомості, необхідні для роботи;

- інформувати керівництво Маневицької районної ради про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій – джерел комплектування – та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;

- надавати рекомендації підприємствам, установам, організаціям – джерелам комплектування – або ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції  Трудового архіву;

- брати участь у засіданні експертних комісій у разі розгляду на них описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування Трудового архіву та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

- брати участь у нарадах, які проводить Маневицька районна рада, Маневицька районна державна адміністрація, ліквідаційна комісія підприємств, установ, організацій району незалежно від форми власності, що ліквідуються (ліквідатор), Державний архів Волинської області, архівний відділ Маневицької районної державної адміністрації в разі розгляду на них питань роботи з документами.

7. Трудовий архів очолює керівник, який призначається і звільняється з посади відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

8.Керівник трудового архіву:

         - організовує діяльність архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;

         - розподіляє завдання між працівниками архіву, контролює їх виконання;

         - вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

         - проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архіву;

         - представляє архів з усіх питань, пов”язаних з його діяльністю.

9. Чисельність та витрати на утримання Трудового архіву затверджується районною радою з урахуванням виконання всіх покладених на архів завдань, кількості документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, обсягів довідкової роботи.

10. Трудовий архів має печатку з надписом „Маневицька районна рада Волинської області, Трудовий архів, „Для довідок”, має свій штамп і бланки.


<< Назад